АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

Лариса Цетнар

Анотація


Зазначено, що маркетингові комунікації є особливою сферою маркетингової діяльності, що пов’язана з управлінням комунікаціями, здійснюваними за допомогою комплексу засобів передачі повідомлень між суб’єктами маркетингової системи з метою стимулювання їхньої активності.

Вказано, що маркетингові комунікації здійснюються за допомогою комплексу засобів маркетингових комунікацій, найбільш відомими з яких є: реклама, стимулювання продажів, суспільні комунікації(зв’язки із громадськістю), особисті продажі.

Обґрунтовано, що перераховані засоби маркетингових комунікацій є основними у зв’язку з тим, що на них традиційно виділяється більша частина бюджету маркетингових комунікацій. Акцентовано, що на сьогодні у сучасній науці й практиці простежується тенденція розвитку й застосування інших засобів маркетингових комунікацій, таких як: прямий маркетинг, спонсорство, електронні кошти, внутрішні комунікації й т. ін.

Наголошено, що на маркетингові комунікації виділяється істотна частина бюджету комерційних організацій. Уточнено, що згідно з даними статистики й оцінками фахівців, бюджет маркетингових комунікацій може становити від 5% до 20% оборотних коштів компаній.

Констатовано, що маркетингові комунікації є важливим соціально-економічним явищем. Акцентовано, що вони є ефективними засобами впливу компанії на ринок, тому що здійснюють вплив на емоційний стан цільової аудиторії й стимулюють здійснення певних дій її представниками. Обґрунтовано, що застосування маркетингових комунікацій дає змогу формувати і змінювати відношення купівельної аудиторії до компанії й пропонованого нею товару, призводить до необхідності вивчення даної сфери підприємницької діяльності.

Наголошено, що підвищення ефективності використання й удосконалення управління маркетинговими комунікаціями є актуальним завданням у вітчизняній і закордонній науці.

Здійснено аналіз тенденцій формування й розвитку ринку спортивних товарів, зокрема проаналізовано показники діяльності провідних світових виробників спортивних товарів та розроблено систему вимог, пропонованих для ефективних маркетингових комунікацій.


Ключові слова


спортивні товари; маркетинг; маркетингові комунікації; спорт; ринковий потенціал

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ассоциация “Спортивная Индустрия Украины”[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.asiu.org.ua/ru/association.html.

Балабанова Л. В. Маркетинг : [підруч.]/Л. В. Балабанова. - 2-е вид., переробл. і доповн. - К. : Знання-Прес, 2004. - 645 с.

Войнаренко С.М. Ключові фактори успіху в комунікаційній політиці підприємств / С.М. Войнаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - Хмельницький, 2007. - № 6, Т 1. - С. 231-233.

Герасимчук С. С. Маркетинг : [підручник]/Герасимчук С. С. - К. : Лібра, 2004. - 712 с.

Говард Д. Теория поведения покупателя / Д. Говард, Д. Шет // Классика маркетинга. Сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2011. - С. 175-198.

Євдокимов Ф.І. Азбука маркетингу : [навчальний посібник] / Ф.І. Євдокимов, В. М. Гавва. - 3-є вид. переробл. і доповн. - Д. : Стакер, 2008. - 432 с.

Крылов И.В. Маркетинг. Социология маркетинговых коммуникаций.учеб. пособ. - М. : Центр, 2008. - 192 с.

Микитюк П. П. Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання: монографія / За заг. редакцією П. П. Микитюка. - Тернопіль: Видавничо- поліграфічний центр “Економічна думка ТНЕУ”. - 2014. - 450 с.

Mintel marketing intelligence. Advertising and Promotion II Sports Goods Retailing. - 2015.-arm.-З 77-85.

Sports Clothing Market Assessment Publications Limited. - 2015. - C. 300-303.

Sporting Goods Intelligence. - 2015. - № 3.

Thwaites D. Corporate sponsorship by the financial services industry II Journal of marketing management. - 2015. - 743 р.

References

Asotsiatsia “Sportyvna industriia Ukrainy” [Association of Sports Industry of Ukraine], from http://www.asiu.org.ua/ru/association.html [in Ukrainian]

Balabanov L. Marketing [Marketing]. Kyiv: Znannia Pres, 2004, 645 p. [in Ukrainian]

Voinarenko S.M. Kliuchovi factory uspikhu v komunikatsiinii politytsi pidpryemstv [Key success factors in the communications policy of enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Khmelnytskyi National University, 2007, No. 6 (vol. 1), pp. 231-233 [in Ukrainian]

Herasymchuk S. S. Marketing [Marketing]. Kyiv: Libra, 2004, 712 p. [in Ukrainian]

Hovard D. Teoriia povedeniia pokupatelei [Theory of buyers behaviour] Klassika marketinga: sb. rabot, okazavshykh naibolshee vliianie na marketing, [Classics of Marketing: collection of the most influentisl papers on Marketing], Saint-Peters¬burg: Piter, 2011, pp. 175-198 [in Russian]

Yevdokymov F.I. Azbuka marketyngu [The ABC of Marketing]. Donetsk: Stalker, 2008, 432 p. [in Ukrainian]

Krylov I.V. Marketing Sotsiologiia marketingovykh kommunikatsii [Sociology of Mar¬keting Communications]. Moscow: Tsentr, 2008, 192 p. [in Russian]

Mykytiuk P.P. Innovatsiinyi mekhanizm upravlinnia subiektamy hospodaruivannia: monohrafiia [Innovative tool of management in entities: monograph]. Ternopil: Ekonomichna dumka TNEU, 2014, 450 p. [in Ukrainian]

Mintel marketing intelligence. Advertising and Promotion. Sports Goods Retailing, 2015, pp. 77-85 [in English]

Sports Clothing Market Assessment Publications Limited, 2015, pp. 300-303 [in English]

Sporting Goods Intelligence, 2015, No. 3 [in English]

Thwaites D. Corporate sponsorship by the financial services industry II Journal of marketing management, 2015, 743 р. [in English]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.