АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ АР КРИМ

Максим Танцюра

Анотація


Стаття присвячена питанням аналізу інформаційних загроз туристичних підприємств АРК. Автор розглядає основні види внутрішніх та зовнішніх інформацій­них загроз, їх причини та динаміку. Особлива увага приділяється кадровим та програмним загрозам як основному джерелу інформаційних збитків туристичних підприємств АРК.


Ключові слова


aналіз; інформація; загрози; туристичні підприємства; АРК

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Using Knowledge Management to Drive Innovation. - American Productivity & Quality Center, 2003. - 194 p.

Влияние сектора информационных технологий на национальную экономику и перспективы создания “электронного правительства”//Информационный бюллетень Microsoft “Гэсударство в 21 веке”. - 2002. - Вып. 15. - С. 1-50.

Bonaccorsi A., Giuri P., Pierotti F. Technological strategies and market success. Evidence from the aero-engine Industry // Journal of Business Ven-turing, 2002. Vol. 17. - P. 24-40.

Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. - М.: Инфра-М - Норма, 1997. - 285 с.

Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: Монограф. /За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 368 с.

Горшенков А. Г., Горшенков Г. Г., Гэршенков Г. Н. Информационная преступность: криминологическая безопасность личности, угрозы и меры ее защиты //Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: “Право”. - 2003. - № 1. - С. 13-16.

Воробйова О. Інформаційне суспільство та його вплив на становлення електронного бізнесу //Науковий вісник. - 2010. - Вип. 5. - С. 1-9.

Маслянко П. П. Концепція нформатизації'корпоративних структур //Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2003. - № 3. - С. 510-525.

Антопольский А. Б. Вопросы интеграции информационных ресурсов и структура информационного пространства // Технологии информационного общества - Интернет и современное общество: VI Всероссийская объединенная конференція (Санкт-Петербург, 3-6ноября 2003 г.) - СПб.: Изд-во Филологического ф-та СПбГУ, 2003. - С. 42-43.

Найдьонов О. Г. Інформатизація як головна ідея третього тисячоліття // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вер¬надского. - Сер. “Философия. Культурология. Политология. Социология”. - 2010. - Т. 23 (62), № 2. - С. 161-165.

Інформаційне суспільство: Дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція /[В. М. Брижко, О. М. Гальченко, В. С. Цимбалюк та ін.]. - К: Інтеграл, 2002. - 220 с.

Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики: Навч. посіб. / [Д. Гавловський, Р А. Калюжний, В. С. Цимбалюк та ін.]. - К: МАУП, 2003. - 332 с.

К обществам знания: Всемирный доклад ЮНЕСКО. - Париж: ЮНЕСКО, 2005. - 231 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.