Облік збутової діяльності в умовах розмежування логістичних і маркетингових процесів

Анна Грицишин

Анотація


Вступ. Збутову діяльність слід розглядати як процес організаційно-економічних операцій, що містить логістичний аспект (транспортування, складування, управління запасами, обслуговування замовлень) та маркетинговий аспект (дослідження й аналіз кон’юнктури ринку, визначення обсягів збуту, вибір та управління каналами розподілу). Модернізація управління процесом збуту готової продукції потребує адаптації методики бухгалтерського обліку одночасно до вимог логістики та маркетингу. Двоєдине позиціонування збутового процесу як логістичної та маркетингової діяльності вимагає удосконалення первинних документів, рахунків та регістрів обліку.

 Мета статті полягає в удосконаленні обліку витрат на збут з окремим врахуванням логістичних та маркетингових процесів.

 Методи. У процесі дослідження ролі логістики та маркетингу в бухгалтерському обліку збутових витрат використовувалися загальнонаукові емпіричні, логічні та історичні методичні прийоми пізнання дійсності. Дослідження базуються на основі загальних методів вивчення економічних процесів, фактів та явищ з позиції бухгалтерського обліку для розмежування збутових витрат логістичного та маркетингового походження. Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові документи, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених у частині обліку збутової діяльності тощо.

 Результати. Досліджено вплив логістики і маркетингу на методику обліку витрат на збут. Виокремлено облікові документи, які дають змогу сепаратно ідентифікувати витрати на збут логістичного та маркетингового походження. Удосконалено облікову практику обчислення збутових витрат із зміною назви рахунку 93 «Витрати на збут» на «Витрати на збут і маркетинг» та відкриттям нових субрахунків бухгалтерського обліку. Запропоновано форму відомості обліку витрат на збут з метою їх структурного, динамічного аналізу та оцінки відхилення від планових показників.

 Перспективи. Використання запропонованих рахунків та регістру обліку витрат на збут може стати причиною зростання трудомісткості облікових обчислень, що потребує подальшого дослідження перспектив автоматизації облікових процедур.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гудзенко Н. М. Роль обліку збуту для забезпечення контролю процесу реалізації. Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. 2002. Вип. 56. C. 263–265.

Безверхий К. В. Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. № 12. С. 14–19.

Пальчук О. В., Нечай Н. М. Облік маркетингових та збутових витрат. Наукові праці державного технічного університету. 2004. Вип. 5, ч. II. С. 378–387.

Пушкар М. С. Креативний облік: створення інформації для менеджерів : моногр. Тернопіль : Карт-бланш, 2006. 334 с.

Візіренко С. В., Агаркова О. В. Організація обліку процесу реалізації готової продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 36–42.

Дерій В. А. Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат. Облік і фінанси. 2013. № 4 (62). С. 20–23.

Янчева Л. М., Шталь Т. В., Ільченко М. О. Методичні підходи до організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Випуск 2 (16). С. 11–17.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс.; пер. с англ. М. : Вильямс, 2005. 656 с.

Комеліна О. В., Гаманко Р. С. Логістичне управління збутовою діяльністю підприємства: концептуальний підхід. Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. 2017. Випуск № 13. С. 518–524.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 p. № 996-XIV. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Про рекламу: Закон України від 03.07.96 р. № 271/96-ВР. URL : http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/270/96-ВР.

Маркетинг-мікс. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL : https:// uk.wikipedia.org/wiki/Маркетинг-мікс.

Подмешальська Ю. В., Степаненко В. А. Облік витрат на збут. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 31-–35.

Граковський Ю. Витрати на маркетинг: бухгалтерський та податковий облік. URL: http://www. visnuk.com.ua/ua/pubs/id/3306?issue=83.

Назарова К., Мисюк В. Облік витрат на маркетингові комунікації підприємства. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. № 5. С. 129–140.

Корягін М. В., Плотніченко І. Б. Операційні витрати підприємств електронної комерції: класифікація та облік. URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/29454/1/50-162-164.pdf.

Муравський В. В. Облік і аналіз руху товарів з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. Л., 2012. 21 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.