Удосконалення організації процесу матеріального забезпечення через інтеграцію обліку з іншими функціями управління

Ольга Пугаченко

Анотація


Вступ. Облік та його органічний звязок з іншими функціями управління (планування, контролю, економічного аналізу, регулювання, стимулювання) й узагальнення процесу виробництва та розподілу матеріальних благ стає важливим важелем активної діяльності підприємства, тому його інтеграція з іншими функціями управління є цілком логічною і закономірною. У статті представлено напрямки вдосконалення організації процесу матеріального забезпечення, що сприяють посиленню взаємозв’язку обліку з іншими функціями управління.

 Мета і методи дослідження. Мета статті окреслення рекомендацій із вдосконалення процесу матеріального забезпечення через інтеграцію обліку з   іншими функціями управління. Для досягнення вказаної мети запропоновано авторське бачення алгоритму вирішення основних завдань економічного сектору служби матеріального забезпечення. Дослідження базується на методах аналізу, узагальнення та групування. У процесі визначення конкретних завдань в  економічному секторі служби матеріального забезпечення було застосовано метод графічного представлення.

Результати. Запропоновано фрагмент організаційної структури, що інтегрує інформаційні та оперативно-виробничі функції управління процесами матеріального забезпечення, у якій відділ матеріального забезпечення складається із секторів закупівель, зберігання і руху й економічного сектору. Для вирішення основних завдань служби матеріального забезпечення в економічному секторі розроблено та наведено такі схеми: організації процесу встановлення норм матеріальних ресурсів; організації процесу планування потреб у матеріальних ресурсах; порядку поточного обліку надходження матеріальних ресурсів, їх переміщення і видачі підрозділам та виявлення фактичного стану виробничих запасів; організації нагляду, інвентаризацій і перманентного контролю за процесами матеріального забезпечення; порядку розробки заходів із більш раціонального використання матеріальних ресурсів.

 Перспективи. Об’єктом наших майбутніх досліджень буде розробка рекомендацій з вдосконалення системи матеріального забезпечення окремих підприємств різних сфер національної економіки із врахуванням впливу галузевих особливостей та специфіки виробничих процесів.

 Ключові слова: облік; інтеграція; процес матеріального забезпечення; організація; функції управління; економічний сектор; завдання служби матеріального забезпечення.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Валуєв Б. І. Організаційні можливості поглиблення інтеграційних процесів в управлінні підприємством Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Сер. : Економічні науки. 2003. Вип. 4. Ч. І. С. 17–22.

Зарудна Н. Я. Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Терн. нац. екон. ун-т. Тернопіль, 2013. 215 с.

Пугаченко О. Б. Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кіровоград. нац. техн. ун-т. Кіровоград, 2008. 225 с.

Сиротенко Н. А. Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Одес. держ. екон. ун-т. Одеса, 2007. 385 с.

Шурупов Г. В. Механизм управления материальным обеспечением деятельности промышленных предприятий : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Одес. гос. экон. ун-т. Одесса, 2004. 203 с.

Балашук Н. Напрями удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємств в умовах ресурсних обмежень. Сучасні підходи до управління підприємством : зб. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. 2017. URL : http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/issue/view/5958 (дата звернення: 12.12.2019).

Гуржій Н. М., Бебешко І. С. Моніторинг системи матеріального забезпечення підприємств харчової промисловості. Вісник Чернівецького торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Сер : Економічні науки. 2010. № 2. С. 74–80.

Гурин О. М. Методика формування раціональної структури системи матеріального забезпечення повітряного командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повітряній операції. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 2 (51). С. 35–39.

Дмитрик М. М., Куліш О. І., Харіх О. Д. Облік процесів матеріального забезпечення у системі управління виробництва кондитерської продукції. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 3 (19). С.80–84.

Кивлюк В. С., Ганненко Ю. О. Удосконалення системи забезпечення матеріальними ресурсами Збройних Сил України. Social development & Security. 2018. Вип. 2 (4). С. 49–58.

Майборода М. М. Вплив матеріально-технічного забезпечення на ефективність виробництва зерна. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 173. С. 132–137.

Розмислов О. М., Мартинов А. А. Аналітичне забезпечення стратегічного управління матеріальними витратами підприємства. Вісник Одеського національного університету. Сер. : Економіка. 2018. Т. 23. Вип. 4. С. 153–158.

Крушельницька О. В. Управління матеріальними ресурсами : навч. посібник. Київ : Кондор, 2003. 162 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.