Проблеми обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку

Валентина Ясишена

Анотація


Вступ. Постійні зміни в економіці потребують розвитку системи обліку, що вимагає постійного удосконалення її методології. На сьогодні збільшення вартості компаній відбувається за рахунок зростання частки нематеріальних активів. Тому актуальними є проведення досліджень, які дають змогу розкрити проблеми обліку  і  звітності таких активів підприємства через призму методів бухгалтерського обліку і окреслити шляхи їх вирішення.

Мета. Дослідження спрямоване на вивчення методів бухгалтерського обліку, розкриття їх сутності, визначення впливу на облік і формування показників звітності в частині НМА і гудвілу відповідно до вимог чинного законодавства.

Методи. Методика дослідження базується на вивченні стану нормативного регулювання обліку нематеріальних активів шляхом критичного аналізу змісту нормативних документів. Виокремлення проблемних питань було визначено за допомогою експрес-опитування і анкетування головних бухгалтерів компаній. На всіх етапах дослідження використовувалися методи порівняння і групування, а на завершальному проведено узагальнення результатів.

Результати. Зазначено, що методологія бухгалтерського обліку має враховувати всі методи, які сприяють розвитку облікової науки і вивченню її предмета, а не тільки ті, що належать до спеціальних. Використання методу моделювання дасть змогу будувати бухгалтерські моделі для визначення і використання елементів методу бухгалтерського обліку в поточному обліку, навчальному і науковому процесах, а також з метою виконання планів і встановлення облікових прогнозів.

 Обґрунтовано необхідність розробки нових методичних рекомендацій для документального забезпечення первинного обліку нематеріальних активів всіх видів з узагальненням і удосконаленням наявних форм первинних документів. Обґрунтовано, що при інвентаризації необхідно враховувати характеристики  і    сутність окремих видів нематеріальних активів для визначення підходу до перевірки. Розкрито необхідність обрання обережного підходу до переоцінки нематеріальних активів за справедливою вартістю і доцільність у багатьох випадках застосування моделі собівартості. Розкрито необхідність розробки Методичних рекомендацій з формування собівартості нематеріальних активів в розрізі калькуляційних статей для підприємств різних видів економічної діяльності або більш детального розкриття цього питання в П(С)БО 8.

 Перспективи. Необхідно проводити дослідження у сфері удосконалення облікової методології, у. т. ч. нематеріальних активів, через призму таких елементів методу бухгалтерського обліку, як рахунки, подвійний запис, балансове узагальнення.

 Ключові слова: методологія, нематеріальні активи, елементи методу бухгалтерського обліку, моделювання, документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Задорожний З.-М. В. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 163–169.

Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів / Дубічинський В. В.(ред). Харків : Школа, 2007. 832 с.

Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. Москва : Финансы и статистика, 2003. 469 с.

Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навч. посіб. / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : Рута, 2003. 476 с.

Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1580-04 (дата звернення 02.02.2020).

Інструкція щодо заповнення форм первинної облікової документації з обліку об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем

і раціоналізаторських пропозицій: Наказ Державного комітету статистики України від 10.08.2004 № 469. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-

(дата звернення: 03.02.2020).

Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995 № 352. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v0352202-95 (дата звернення 02.02.2020).

Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання: Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818. URL : https://i.factor.ua/ukr/journals/ nibu/2016/november/issue-91/article-23039.html (дата звернення: 03.02.2020).

Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Національний аграрний університет. Київ, 2006. 21 с.

Диба В. М. Облік та аналіз нематеріальних активів в умовах інституційних змін: теорія і методологія : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2017. 443 с.

Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ Державного комітету статистики України від 02.09.2014 № 879. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (дата звернення: 02.02.2020).

Нематеріальні активи: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38). URL : https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2038_ukr_2016.pdf. (дата звернення: 03.02.2020).

Нематеріальні активи: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 (П(С)БО 8). URL : http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99/. (дата звернення: 02.02.2020).

Палий В. Ф. Основы калькулирования. Москва : Финансы и статистика, 1987. 288 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.