Організаційно-методичні засади вдосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми

Зоряна Лободіна, Василь Дем’янишин, Тетяна Кізима

Анотація


Вступ. Виконання соціальних зобов’язань держави та реалізація конституційних прав громадян на соціальний захист можливі за умови проведення виваженої соціальної політики й ефективного використання бюджетних ресурсів, спрямованих на реалізацію її цілей.З огляду на це постає нагальна потреба у поглибленому дослідженні теоретичних і практичних засад здійснення видатків державного та місцевих бюджетів України на соціальний захист населення, обґрунтуванні доцільності та розробці рекомендацій щодо удосконалення зазначеного процесу.

 Методи. Теоретичною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і    зарубіжних вчених із питань державних фінансів та соціальної політики. У процесі дослідження використано такі методи наукового пізнання: індукції та дедукції, аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, асоціацій, аналогій та інші. Мета – оцінювання стану бюджетного фінансування соціального захисту населення в Україні, виявлення основних проблем та розроблення пропозицій щодо удосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми в контексті забезпечення інклюзивного стійкого розвитку держави.

 Результати. На основі аналізу й оцінювання стану бюджетного забезпечення соціального захисту населення в Україні визначено основні проблеми його організації. Обґрунтовано необхідність та окреслено напрями удосконалення порядку здійснення видатків бюджету держави на соціальний захист населення.

 З    метою забезпечення реалізації соціальних прав громадян запропоновано науково-методичний підхід до удосконалення планування видатків бюджету держави на соціальний захист сімей з дітьми, який передбачає зміну порядку призначення державної допомоги при народженні дитини з урахуванням визначених параметрів (величини законодавчо встановленого / фактичного прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років та для працездатних осіб; кількості дітей віком до 3 років у одного одержувача державної допомоги при народженні дитини; кількості одержувачів зазначеної допомоги) та дає змогу покращити результативність витрачання бюджетних ресурсів.

 Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень полягає у розробленні заходів, спрямованих на забезпечення гідного рівня життя усіх громадян. 

Ключові слова: соціальний захист, соціальні допомоги, державна допомога при народженні дитини, видатки бюджетів на соціальний захист, планування видатків бюджетів на соціальний захист, прожитковий мінімум.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Затонацька Т. Г., Ставицький А. В. Вплив соціальних видатків на показники економічного розвитку країни. Світ фінансів. 2010. № 2. С. 26–32.

Лисяк Л. В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. 2017. Вип. №11 (1). С. 23–30.

Скуратівський В. А., Палій О. М., Лібанова Е. М. Соціальна політика : навч. посіб. Київ : УАДУ, 2003. 364 с.

Лопушняк Г. Економіко-організаційні аспекти забезпечення реалізації права на соціальний захист в Україні. Галицький економічний вісник. 2011. № 2 (31). С. 10–15.

Макарова О. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки : моногр. Київ : Ліра-К, 2004. 328 с.

Cichon M., Scholz W., Meerendonk A., Hagemejer K. etal. Financingsocialprotection. QuantitativeMethodsinSocialProtection. Geneva : InternationalSocialSecurityAssoc iation, 2004. 663 р.

Надрага В. І. Соціальні видатки в контексті фінансової стабільності в Україні. Фінанси України. 2014. № 9. С. 44–51.

Опарін В., Федосов В., ЛьовочкінC. та ін. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку : моногр. / за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова. Київ : КНЕУ, 2016. 695 [1] с.

Тропіна В. Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні. Фінанси України. 2008. № 5. С. 15–31.

Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку : моногр.Київ : НІОС, 2003. 488 с.

Бюджетний кодекс України : Закон України № 2456-VІ від 08.07.2010 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Звіти Державної казначейської служби України про виконання Державного та місцевих бюджетів України з пояснювальними записками за 2004–2019 рр. URL : http://www.treasury.gov.ua.

Статистична інформація Державної служби статистики України «ВВП (1999– 2018 рр.)». URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

Про державну допомогу сім’ям з дітьми : Закон України № 2811-ХII від 21.11.1992 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12.

Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон України № 1801-VIII від 21.12.2016 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show /1801-19.

Про Державний бюджет України на 2018 рік : Закон України № 2246-VІІI від 7.12.2017 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2246-19/page.

Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України № 2629-VIII від 23.11.2018 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-viii.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму за 2017–2019 рр. / Міністерство соціальної політики України. URL : http://www.msp.gov.ua/content/socialni-standarti.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.