Сучачні проблеми розподілу доходів і ринку праці в контесті інклюзивного зростання

Лідія Шинкарук, Юрій Власенко, Вадим Геращенко

Анотація


Вступ. Сучасний стан розподілу доходів і особливості ринку праці є ключовим індикатором при визначенні можливостей забезпечення економічного розвитку країни та макроекономічної стабільності – як необхідного базису інклюзивного зростання. В Україні, на фоні незбалансованої економіки, високого рівня безробіття, гендерної нерівності, соціального розшарування та посилення нерівності у доходах, ринок праці потребує зміни вектору розвитку, враховуючи вимоги інклюзивного економічного зростання.

 Метою статті є дослідження стану розподілу доходів населення і особливостей ринку праці крізь призму інклюзивного підходу до економічного зростання та визначення базових принципів подоланню диспропорцій на ринку праці, а також дослідження основних пріоритетів стратегії економічного зростання “Європа-2020”.

 

Методи дослідження. На основі аналізу науково-теоретичних підходів до інтерпретації концепції ринку праці, розподілу доходів, сутності інклюзивного зростання,міжнароднихметодівоцінкитаобчисленняіндексуінклюзивногорозвитку ми застосували системний підхід, використовуючи аналітичний, монографічний, макроекономічний, економіко-математичний методи вивчення цієї проблеми.

 

Результати. Сьогодні, на ринку праці України, розбалансований попит на робочу силу який виражається у дефіциті працівників робочих спеціальностей і надлишковій пропозиції робочої сили з вищою освітою та існує ще й незадоволений попит на вакансії, одна з причин невідповідність вимог, пропонованих професій та рівень кваліфікації, наявний у працівників. Структурні зрушення на ринку праці зумовлені трансформацією суспільних і економічних відносин в сучасному глобалізованому світі. Посилення конкуренції, розвиток економіки знань, інформаційних технологій, зміни  в  змісті і формах праці потребують оновлення системи регулювання ринку праці. Підтверджено, що саме вектор інклюзивного розвитку економіки України сприятиме подоланню диспропорцій на ринку праці, стане одним із факторів збалансованого розвитку та підвищить рівень життя населення і знизить розрив у доходах.

 Перспективи. Базовими принципами інклюзивного розвитку мають стати принципи рівних можливостей; принцип справедливості для всіх; принцип відкритості; принцип інклюзивних рішень; принцип верховенства закону; принцип інклюзивної демократії; принципи гідної праці та гідного рівня життя; принцип підприємницької активності для всіх; принцип соціальної згуртованості; принцип науковості. Предметом наших подальших наукових досліджень є визначення функцій інфраструктури інклюзивного ринку праці.

 Ключові слова: ринок праці; інклюзивне зростання; інклюзивний індекс розвитку; Індекс Джині; робоча сила; рівень безробіття; зайнятість.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Еurope 2020. А strategy for smart sustainable and inclusive growth. European Comission. 2010. URL : http://ec.europa.eu/europe2020/ index_en.htm.

http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf

Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/

https://www.theguardian.com/inequality/datablog/2017/apr/26/inequality-index-where-are-the-worlds-most-unequal-countries?CMP=share_btn_fb.

The World Bank. URL : http://databank.worldbank. org/data/reports.aspx?

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm

Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь / [Шинкарук Л. В., Бевз І. А., Барановська І. В. та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України Л. В. Шинкарук; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2015. 304 с.

Геєць В., Грищенко А. Вихід з кризи (Роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним). Економіка України. 2013. № 6. С. 4–10.

Колупаєва А., Софій Н., Найда Ю. та ін. Інклюзивна школа: особливості організації та управління. Київ : ФОП І. С. Парашин, 2010. 128 с.

Базилюк А. В., Жулин О. В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19–29. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5.

Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посібник. Київ : Центр навч. л-ри, 2003. 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.