Загальнодержавна автоматизована система В. М. Глушкова: обліковий аспект

Володимир МУРАВСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Українські (радянські) науково-технічні дослідження були в авангарді інноваційних процесів у ХХ ст. Значну увагу науковці приділяли розробці військових технологій подвійного призначення, які з невеликим часовим лагом імплементувалися в господарську діяльність. Одним з найбільш масштабних інноваційних проєктів були загальнодержавні комунікаційні системи, зокрема мережі Інтернет у США та ЗДАС в СРСР. Перевагою радянського комунікаційного середовища була його орієнтація на оптимізацію та автоматизацію економічних процесів ще на етапі передпроєктних досліджень. Слід наголосити, що більшість науково-технічних розробок проводилися в УРСР українськими науковцями під керівництвом
В. М. Глушкова. З огляду на назву комунікаційної мережі – «Загальнодержавна Автоматизована Система збору і обробки інформації для обліку, планування народним господарством» – уточнення потребує місце та роль бухгалтерського обліку в автоматизованій обробці і передачі інформації для цілей управління.
Мета статті полягає в узагальненні історичних даних про ЗДАС для дослідження досвіду та перспектив автоматизованої обробки і передачі облікової інформації в глобальних (загальнодержавних) електронних комунікаціях.
Методи. У процесі дослідження місця та ролі бухгалтерського обліку в ЗДАС використовувалися загальнонаукові емпіричні, логічні та історичні методичні прийоми пізнання дійсності. Дослідження базується на загальних методах вивчення економічних процесів, фактів та явищ з позиції бухгалтерського обліку та управління бізнесом в умовах використання комп’ютерно-комунікаційних технологій. Інформаційною базою дослідження стали історичні документи щодо проєктування ЗДАС, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених у частині автоматизації бухгалтерського обліку в системі управління.
Результати. На основі вивчення історичних джерел та сучасної літератури щодо науково-практичного доробку В. М. Глушкова визначено місце і роль бухгалтерського обліку в загальнодержавній комунікаційній мережі. Досліджено методику реалізації облікових функцій в умовах реалізації можливостей ЗДАС та використання комп’ютерно-комунікаційних технологій. Наведено науково-обґрунтовані функціональні паралелі між розробками В. М. Глушкова та сучасними технологіями обробки і передачі облікової інформації. Зазначено, що найбільш інноваційні розробки у глобальному вимірі щодо імплементації принципів економічної кібернетики у сфері бухгалтерського обліку реалізовувалися українськими (радянськими) науковцями. Ідентифіковано причини зупинки інноваційних досліджень щодо формування загальнодержавних комунікаційних середовищ. Визначено сфери імплементації розробок В. М. Глушкова в сучасних умовах інформаційного суспільства і цифрової економіки.
Перспективи. Малодослідженими є питання про: можливість інформаційного обміну між мережею Інтернет та ЗДАС, порядок електронних комунікацій інженерів та наукових співробітників щодо науково-технічного співробітництва, можливостей використання ЗДАС для радянської кібертиранії (гібридних воєн), механізми адаптації радянської економіки до зниження цін на нафту, гласності, перебудови з використанням комп’ютерно-комунікаційних технологій, що вимагає подальших досліджень.
Ключові слова: облік, автоматизація обліку, В. М. Глушков, комп’ютерно-комунікаційні технології, загальнодержавна автоматизована система.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Загальнодержавна автоматизована система збору та обробки інформації. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Загальнодержавна_автоматизована_система.

ОГАС (ОбщеГосударственная Автоматизированная Система сбора и обработки информации для учета, планирования и управлении народным хозяйством СССР). URL : http://ogas.kiev.ua.

Benjamin Peters. How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet Internet. MIT Press, 2016.

В. М. Глушков – піонер кібернетики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2014 р.). Уклад.: Б. В. Новіков, А. А. Мельниченко, В. Д. Піхорович, І. В. Виселко, В. Ю. Пряміцин. Київ : Політехніка, 2014. 266 с.

Цифрова революція в соціально-економічній сфері: історія і перспективи : матеріали 6-ої Всеукр. наук.-практ. конф. «Глушковські читання» (м. Київ, 2017 р.). Уклад.: А. А. Мельниченко, В. Д. Піхорович, П. А. Богдан. Київ : ВПК «Політехніка», 2017. 166 с.

Китов А. И. Электронные вычислительные машины. Москва : Знание, 1958. 34 с.

Китов А. И. Электронные цифровые машины. Москва : Советское радио, 1956. 358 с.

Берг А. И., Китов А. И., Ляпунов А. А. О возможностях автоматизации управления народным хозяйством. Первый доклад в СССР по АСУ страны, 1959 г. URL : http://www.computer-museum.ru/books/kitov_asu.htm.

Глушков В. М., Жимерин Д. Г., Максименко В. И. Государственная сеть вычислительных центров (ГСВЦ). Технико-экономическое обоснование. 1-я редакція. Москва, 1973 г. Государственный комитет СССР по науке и технике. Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем организации и управления. Для служебного пользования. Экз. № 24: в 4 т.

Глушков В. М., Валах В. Я. Что такое ОГАС. «Библиотечка «Квант», вып. 10. Москва : Наука, 1981. 160 с.

Михеев Ю. А., Лисицин В. Г. Эскизный проект. Сводный том. Общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством (ОГАС). Государственный комитет СССР по науке и технике. Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем организации и управления. Гос. рег. № 75052902. Для служебного пользования Экз. № 00018.

Глушкова В. В., Жабин С. А. Республиканская автоматизированная система управления (РАСУ). «Глушковські читання» (м. Київ, 2013 р.). Київ : НТУУ «КПІ», 2013. С. 90–93.

Глушков В. М. Основы безбумажной информатики. изд. 2-е, испр. Москва : Наука, 1987. 551 с.

Муравський В. В. Компʼютерно-комунікаційна форма обліку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 486 с.

Глушкова В., Жабин С. ОГАС В. М. Глушкова: История проєкта построения информационного общества. URL : https://commons.com.ua/uk/ogas-v-m-glushkova-istoriya-proekta-postroeniya-informatsionnogo-obshhestva.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.127

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.