Системний підхід до побудови обліку та його автоматизації в підприємствах з альтернативними джерелами енергії

Марія ГУМЕННА-ДЕРІЙ, Петро ГУМЕННИЙ

Анотація


Вступ. Обсяги енергетичних ресурсів, отриманих з впровадження альтернативних джерел енергії з кожним роком зростають, і ця проблема все більше цікавить науковців, економістів та пересічних людей, які прагнуть покращити екологічну ситуацію у цілому світі. Для країн Європи це питання дуже актуальне. Як потенційний член Європейського Союзу Україна також має намір значно збільшити обсяги енергетичних ресурсів з альтернативних джерел енергії. В цьому ж напрямку діє і Верховна Рада України, яка ще у 2003 р. ухвалила Закон України «Про альтернативні джерела енергії» та постійно вносить у них зміни, останні з яких датовані 11 липня 2019 р. [1]. Проте ведення обліку альтернативних джерел енергії є новітньою темою досліджень, а тому потребує: системного підходу до особливостей формування облікової політики; низки взаємопов’язаних рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій; застосування відповідних програмних продуктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку альтернативних джерел енергії розглядались у працях Л. І. Іщук, І. П. Кінаш, В. І. Ліщук, М. Є. Ліщук,
А. Т. Московчук, А. М. Ніколаєва, С. О. Пиріг та інші, а облік і аналіз – у наукових роботах В. А. Дерія, З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки, В. В. Муравського. Проте облікові аспекти альтернативних джерел енергії, на жаль, детально не аналізувались. З огляду на це, тема нашого дослідження є актуальною.
Метою дослідження є формування системного підходу до побудови обліку та його автоматизації в підприємствах з альтернативними джерелами енергії задля вироблення пропозицій щодо поліпшення ефективності їхньої діяльності.
Методи. У статті застосовуються загальнонаукові і специфічні методи дослідження щодо системного підходу до вивчення обліку та його комп’ютеризації в підприємствах з альтернативних джерел енергії. Проведено ситуативний аналіз стану розвитку альтернативних джерел енергії. Використано графічний метод для відображення співвідношення енергії від сонця, біомаси, вітру (у відсоткових показниках) за десять років в Україні. Виявлено актуальні проблеми енергетики в нашій державі і світі шляхом застосування методів індукції та дедукції. Використано метод моделювання у процесі формування системи обліку в малих підприємствах з виробництва альтернативних джерел енергії.
Результати. Системний підхід до обліку енергії з альтернативних джерел енергії є дуже важливим, оскільки він є значним сегментом у комплексі заходів. У Законі України «Про альтернативні джерела енергії» та в міжнародних чи національних стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності не йдеться про особливості обліку і звітності отримання енергії з альтернативних джерел енергії [1]. В зв’язку із цим запропоновано в Законі України «Про альтернативні джерела» виокремити розділ для бухгалтерського обліку та звітності, оскільки це зроблено у статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії» [2]. У Плані рахунків бухгалтерського обліку, на погляд авторів, доцільно замінити назву субрахунка 203 «Паливо» на назву «Природні та енергетичні ресурси» із відповідними аналітичними рахунками: 2031 «Вода холодна», 2032 «Вода гаряча», 2033 «Електроенергія власного виробництва», 2034 «Електроенергія закуплена», 2035 «Природній газ закуплений», 2036 «Біопаливо», 2037 «Інші відновлювальні природні та енергетичні ресурси» [3].
Зроблено висновок, що держава повинна більше стимулювати розвиток малих підприємств, консультативні та проєктувальні послуги, які надавали би послуги власникам індивідуальних будинків із оснащення їхніх будівель об’єктами відновлювальної енергетики. В зв’язку із цим запропоновано розробити модель оптимальної системи ведення обліку малими підприємствами з відновлювальної енергетики.
В сегменті автоматизації обліку і запропоновано пропонуємо підприємствам вести пошук альтернативних програмних забезпечень замість російського програмного забезпечення «1 С Бухгалтерія», оскільки це програмне забезпечення потребує додаткових модулів. Окрім цього, це програмне забезпечення є дуже ризиковим, у зв’язку з політичною ситуацією в Україні. З огляду на це, запропоновано надавати перевагу вдосконаленню вітчизняних програмних продуктів.
Перспективи. Подальші наукові дослідження можна розвивати у напрямку деталізації особливостей ведення обліку, звітності і контролю в малих підприємствах з альтернативних джерел енергії. Варто більш детально дослідити рівень готовності до застосування українських програмних продуктів з бухгалтерського обліку і звітності, зокрема в сегменті альтернативних джерел енергії, а також щодо формування єдиної мережі з банком та інвесторами.
Ключові слова: бухгалтерський облік, комп’ютеризація, альтернативні джерела енергії, відновлювальна енергетика, малі підприємства, енергія сонця, енергія вітру, енергія біомаси.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про альтернативні джерела енергії: Закон України, ухвалений Верховною Радою України 20 лютого 2003 року № 555-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15 (дата звернення: 18.11.2019).

Про ринок електричної енергії: Закон України, ухвалений Верховною Радою України 13 квітня 2017 року № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (дата звернення: 18.11.2019).

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. URL: http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/388-plan-raxunkiv.html (дата звернення: 18.11.2019).

Руслану Лижичко призначили амбасадором відновлюваної енергії в світі. URL :

https://ukranews.com/ua/news/586782-ruslanu-lyzhychko-pryznachyly-ambasadorom-vidnovlyuvanoi-energii-v-sviti (дата звернення: 19.11.2019).

Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел за 2007 - 2017 роки. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ekolog/ukr/esp_vg_u.htm (дата звернення: 18.11.2019).

Іщук Л. І., Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. Альтернативні джерела енергії – основа економічного розвитку України. Економічний форум. 2019. № 2. С. 35–39. URL :

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_2_8 (дата звернення: 19.11.2019).

Кінаш І. П. Енергозбереження та застосування альтернативних джерел енергії в житлово-комунальному господарстві: зарубіжний досвід. Економічний форум. 2017. № 2. С. 12–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_2_4 (дата звернення: 19.11.2019).

Ліщук В. І., Ліщук М. Є., Московчук А. Т. Використання відновлюваних ресурсів в енергетиці: світові стратегії та сценарії розвитку енергетичного ринку. Економічний форум. 2017. № 2. С. 30–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_2_7 (дата звернення: 18.11.2019).

Задорожний З. В. Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації : моногр. [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, В. А. Дерій та ін.]; за наук. ред. д. е. н., проф. З.- М. В. Задорожного. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 192 с.

Дерій В. А. Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку. Економічний аналіз. 2015. Т. 19 (2). С. 193–200. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19091 (дата звернення: 19.11.2019)

Муравський В. В. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 486 с.

Крупка Я. Д. Облік інвестицій : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2001. 302 с.

Деньга С. М. Комп’ютеризація обліку на підприємствах різних масштабів та галузей. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2007. № 576: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 409–414. (дата звернення: 19.11.2019).
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.090

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.