МСФЗ-звітність: практичні аспекти переходу

Михайло ЛУЧКО, Наталія МЕЛЬНИК

Анотація


Вступ. На сьогодні впровадження МСФЗ стало як об’єктивною реальністю, так і законодавчою вимогою для багатьох вітчизняних підприємств. Саме міжнародні стандарти є необхідною умовою для формування єдиних підходів та цілей фінансової звітності, МСФЗ орієнтовані на відображення реальної та об’єктивної облікової й звітної інформації про фінансовий стан, а також дають можливість неупереджено оцінити можливості та перспективи розвитку підприємства. Водночас впровадження МСФЗ вимагає внесення змін до чинних нормативних актів, національних стандартів, уточнення термінології, розробки практичних рекомендацій, визначення інструментарію та строків переходу. Оскільки в Україні на сьогодні відбувається суттєве розширення сегмента підприємств, які впроваджують МСФЗ-звітність, виникають нові завдання, виклики, ризики для бухгалтерів-практиків та професійної облікової спільноти.
Мета. Метою статті є вивчення проблематики, практичних аспектів та методів переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності з врахуванням вимог та змін чинного законодавства, дослідження категорійного апарату, складу та структури звітності за МСФЗ.
Методи. Методологічною та інформаційною основою дослідження є нормативно-правові акти, наукові праці, матеріали періодичних видань, відкриті дані з мережі Internet. У процесі роботи були застосовані методи, які базуються на загальних і специфічних підходах до вивчення економічних явищ, фактів та процесів, зокрема: діалектичний метод пізнання (для узагальнення факторів впливу на формування фінансової звітності за МСФЗ), індуктивний (для переходу від епіричних даних щодо практичного використання вимог МСФЗ для формування звітності до систематизації, узагальнень і висновків, які дають загальне уявлення проблематики формування звітності за МСФЗ) та дедуктивний (у процесі теоретичного осмислення об’єктивності переходу на МСФЗ та одержанні часткових висновків щодо вирішення практичних проблем такого переходу).
Результати. В результаті проведеного дослідження авторами окреслено законодавчі вимоги щодо змісту та структури першої фінансової звітності за МСФЗ та їх вплив на послідовність і порядок підготовки звітності за МСФЗ; виокремлено та охарактеризовано практичні етапи переходу на МСФЗ; описано та критично оцінено паралельний облік, трансляцію й трансформацію як методи формування фінансової звітності при переході на МСФЗ. Акцентовано, що перехід на МСФЗ пов’язаний не лише з технічними труднощами, а й ускладнює організацію діяльності бухгалтерських служб на підприємстві та впливає на управлінські процеси, які спираються на бухгалтерські звіти та показники. Розглянуто проблеми пошуку кваліфікованих кадрів, навчання працівників бухгалтерських служб або залучення консалтингових компаній на умовах аутсорсингу. Проаналізовано останні нововведення, які стосуються Системи фінансової звітності (СФЗ) в електронному форматі на стандарті XBRL для підприємств, що переходять на МСФЗ. 
Перспективи. Подальші наукові дослідження доцільно проводити на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду з урахуванням впливу синергетичного ефекту від впровадження МСФЗ на різні категорії підприємств, а також проблематики практичного впровадження Системи фінансової звітності (СФЗ) в електронному форматі на стандарті XBRL. 
Ключові слова: фінансова звітність, міжнародні стандарти, методи переходу на МСФЗ.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародні стандарти фінансової звітності. ГоловБух. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7302-mjnarodn-standarti-fnansovo-zvtnost-2018 (дата звернення 22.08.2019).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України в редакції від 16.11.2018 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 01.09.2019).

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності : Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 (МСФЗ 1). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_004 (дата звернення 01.09.2019).

Зубілевич С., Рогозний С. Перша звітність за МСФЗ: порядок складання та структура. Довідник економіста. 2018. № 1. С. 33–41.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності : навч. посіб. / Лучко М. Р., Бенько І. Д., Яцишин С. Р., Мельник Н. Г. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 390 с.

Про правила обов’язкового та добровільного застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : лист Міністерства фінансів України від 29.12.2017 № 35210-06-5/37175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3521201-17 (дата звернення 20.08.2019).

Салова Н. Паралельний облік, трансляція і... трансформація. Електронне видання «Бухгалтер&Закон». 2017. № 50–51. URL: http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ010494 (дата звернення 15.08.2019).

Жогова О. Трансформація фінансової звітності згідно з МСФЗ. Незалежний аудитор. 2012. № 6. URL: http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/457?view=material (дата звернення 01.09.2019).

Гужел Ю. Як новачкам підготуватися до МСФЗ-звітності. Uteka. 2017. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-msfo-28-kak-novichkam-podgotovitsya-k-msfo-otchetnosti (дата звернення 20.08.2019).

Захарова Ю. Складнощі переходу – як компанії не загубитися під час переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності? Strategic Business Review. 2019. URL: https://www.ey.com/ua/uk/newsroom/pr-activities/articles/ey-article-yulia-zakharova-1-april-2019 (дата звернення 10.09.2019).

Про затвердження перекладу таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 983. URL: https://mof.gov.ua/uk/taksonomija (дата звернення 10.09.2019).

Рафальська К. Що таке XBRL і чому держава хоче перевести фінсектор на електронний формат подання звітності. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://reforms.in.ua/ua/novyna/shcho-take-xbrl-i-chomu-derzhava-hoche-perevesty-finsektor-na-elektronnyy-format-podannya (дата звернення 15.09.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.