Оцінювання стану фінансової безпеки суб’єктів аграрного підприємництва

Марина ПАТАРІДЗЕ-ВИШИНСЬКА

Анотація


Вступ. Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю вітчизняної національної економіки, яка є стрижнем продовольчої безпеки нашої держави. Наявність ризиків і загроз спричиняє небезпеку для суб’єкта господарювання. У цьому контексті слід вказати на хиткість стану безпеки, оскільки ризик виникнення загроз практично неможливо виключити, якщо суб’єкт прагне динамічного розвитку, однак можна мінімізувати їх вплив шляхом планування і розробки стратегії безпеки. Дослідження спрямовано на оцінювання стану фінансової безпеки аграрних підприємств України, окреслення загроз на макро-, мезо- та мікрорівнях економіки з метою формування заходів мінімізації таких загроз. З огляду на це, обрана тема дослідження є актуальною та заслуговує на увагу дослідників.
Методи. У дослідженні було використано загальнофілософські та спеціальні методи: аналіз і синтез (для виявлення сучасного стану фінансової безпеки аграрних підприємств), наукова абстракція та історичний (для окреслення проблем, досліджуваних вченими та тих, що виникають на практиці), групування, табличний, арифметичний (для розрахунку основних показників діяльності сільськогосподарських підприємств) тощо.
Результати. Сільськогосподарська галузь має низку факторів, які позитивно впливають на фінансову безпеку підприємств галузі, але найбільша частка припадає все ж таки на фактори, що сприяють виникненню загроз фінансовій безпеці як на макро-, так і на мікрорівні економіки. Так, у 2019 р. на фінансову безпеку позитивно вплинуло зростання експорту сільськогосподарської продукції, збільшення видатків для аграрних підприємств та напрямів підтримки. Проте все ще є невирішеними та погіршують своє становище екологічні проблеми. Виявлено необхідність перегляду державної підтримки аграріїв. Більшість сільськогосподарських підприємств не мають достатньої кількості власних ресурсів і кредитоспроможності для інноваційного розвитку.
Висновки. Для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств необхідне ефективне управління наявними ресурсами, здатними забезпечити процес розширеного відтворення, забезпечення фінансової стійкості за збереження навколишнього середовища, оновлення складу основних виробничих засобів, залучення та підготовка кваліфікованих кадрів, підвищення конкурентоспроможності виробленої сільськогосподарської продукції, розширення ринків збуту.
Перспективи. Подальшого дослідження потребують заходи мінімізації виявлених загроз фінансовій безпеці сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: загрози фінансовій безпеці; розвиток аграрних підприємств; показники діяльності аграрних підприємств; оцінювання фінансової безпеки; фінансовий стан аграрних підприємств.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мельник Ю. Ф., Саблук П. Т. Агропромислове виробництво України: уроки 2008 року і шляхи забезпечення інноваційного розвитку. Економіка АПК. 2009. № 1. С. 7.

Лановенко І. І. Кримінологічна складова фахової підготовки спеціалістів з безпеки підприємств. Проблеми громадської безпеки, євроінтеграції та безпеки бізнесу в умовах військового протистояння : зб. наук. праць науково-практичної конференції; м. Київ, 16 груд. 2014 р., Європейський ун-т / редкол. :

О. І. Тимошенко (голова) та ін. Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2014. 93 с.

Кошель С. Л. Реалії вітчизняного тваринництва та перспективи інноваційного розвитку галузі. URL: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/150.pdf.

Барилович О. М. Тваринництво: стан галузі та перспективи відродження. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.1/18.pdf.

Пуцентейло П. Р. Особливості функціонування галузі м’ясного скотарства в умовах кризи. Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (ек. науки) / за ред. В. А. Рульєва. – Москва : 2010. № 2 (10). 446 с.

Кухар О. Г. Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2267.

Петруша Е. З., Науменко О. А., Бойко І. Г. Стан та основні напрямки розвитку тваринництва України. Вісник ХНТУСГ. 2010. Вип. 95. С. 1–5.

Рудич О. О. Сучасний стан та тенденції формування сировинної бази м’ясопереробних підприємств. Вісник аграрної науки. 2010. № 6. С. 79–81.

Сус Л. В. Формування механізму державного регулювання галузі тваринництва. Дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук, спец. 08.00.04. URL: http://www.znau.edu.ua/images/data2/nauka_innovation/specializovana_vchena_rada/d_14_083_02/sus/Дисертація_Сус Л.В.pdf.

Ксьонжик І. В. Тваринництво: розвиток та перспективи залучення фінансових ресурсів. Облік і фінанси АПК. 2012. № 2. С. 93–95.

Топ-10 товарів аграрного експорту та імпорту у 2017 році. URL: http://edclub.com.ua/analityka/top-10-tovariv-agrarnogo-eksportu-ta-importu-u-2017-roci (дата звернення 12.06.2019 р.).

Основні показники зовнішньої торгівлі України. URL: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini (дата звернення 22.08.2019 р.).

Які продукти Україна найбільше експортує: інфографіка. URL: https://24tv.ua/yaki_produkti_ukrayina_naybilshe_eksportuye_infografika_n1185986 (дата звернення 20.08.2019 р.).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Червнева спека і липневий холод: як погода вплине на ціну овочів. URL: https://24tv.ua/chervneva_speka_i_lipneviy_holod_yak_pogoda_vpline_na_tsinu_ovochiv_n1177896 (дата звернення 28.08.2019 р.).

Стан фінансування програм підтримки АПК у 2019 році. URL: https://minagro.gov.ua/ua/pidtrimka/stan-finansuvannya-program-pidtrimki-apk-u-2019-roci-.

Катастрофічний стан: чому в Україні скоро не буде де вирощувати хліб. URL: https://agronews.ua/node/99935.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.