Генезис ролі активу в різних концепціях балансових теорій

Ростислав Романів

Анотація


 Вступ. Історія розвитку бухгалтерського обліку завжди напряму залежала від потреб користувачів такої інформації, які формували запити до бухгалтерської звітності, що була основою процесу прийняття управлінських рішень. Вказаний історичний процес сприяв появі різних балансових теорій, де активи підприємства відображались диференційовано як в розрізі суспільних запитів, так і окремих груп зацікавлених осіб. Саме розуміння діалектики формування таких запитів визначає процес відображення облікових об’єктів в цілому та активів підприємства зокрема.

 Мета статті. Метою статті є дослідження генезису балансових теорій та визначення переліку чинників, які здійснювали вплив на розуміння сутності активів підприємства. Історичний підхід до дослідження дає змогу визначити тенденції розвитку і прогнозувати формування підходів до складання балансу в майбутньому.

 Методи. Для досягнення зазначеної мети застосовувались загальнонаукові методи, що використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівні дослідження. Методи аналізу застосовувались для порівняння визначення сутності  статичної та динамічної балансових теорій в різних наукових викладках. Історичний метод використовувався для розуміння логіки розвитку вказаних теорій. Методи моделювання та абстрагування застосовувались для розгляду різних ситуацій, пов’язаних з відображенням активів у різних теоретичних конструкціях балансу.

 Результати. В статті розглянуто розвиток статичної та динамічної балансових теорій в розрізі вчень різних науковців та дано критичний аналіз компромісних варіантів. Доведено домінуючий вплив суперечливих інтересів різних груп користувачів бухгалтерської інформації на формування варіантів динамічного статичного балансів. Вперше визначено особливості відображення активів в цілому та нематеріальних зокрема в межах юридичної й економічної концепцій досліджуваних теорій. Визначено ризики, які несуть компромісні підходи до формування вітчизняного балансу, та окреслено шляхи їх подолання.

 Перспективи. Для підвищення рівня об’єктивності та суттєвості інформації щодо активів, представленої у бухгалтерській звітності, необхідний пошук компромісних варіантів між юридичною й економічною концепціями в межах окремих балансових теорій. Дослідження засвідчили, що намагання синтезувати самі балансові теорії і звести їх в один звітний документ наштовхуються на претензії з боку користувачів, які мають різнонаправлені інтереси. Розгляд питань стосовно пріоритетності формування балансу на користь зацікавлених осіб дозволяє стверджувати про необхідність складання звітності стосовно конкретної мети: платоспроможності, інвестиційної привабливості тощо.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2007. 768 с.

Заббарова О. А. Балансоведение. М.: КНОРУС. 2007. 256 с.

Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика; пер. с фр. [Н. В. Буровой и Т. О. Терентьевой]; под ред. Я. В. Соколова. М. : Финансы и статистика, 2000. 158 с.

Обербринкман Ф. Современное понимание бухгалтерского баланса: пер с фр. под. ред. Я В.Соколова. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.

Бутинець Ф. Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Житомир: ЖІТІ, 1999. 928 с.

Хэндриксен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета. Пер с англ. / Под ред. Проф. Я.В.Соколова. М.: Финансы и статистика, 1997. 576 с.

Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2004. 272 с.

Шмаленбах О. Амортизация ; пер. Т. Еременко. Финансы и бизнес. 2010. № 3. С. 168 – 172.

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М.: ЮНИТИ, 1996.

Черкай А. Д. Статический и динамический бухгалтерский баланс // Аудитор. 2017. № 4. URL: https://gaap.ru/articles/Staticheskiy_i_dinamicheskiy_ bukhgalterskiy_balans.

Легенчук С. Ф. Мировые тенденции развития бухгалтерского учёта в условиях постиндустриальной экономики. Международный бухгалтерский учёт. 2011. № 8. С. 56 – 62.

Предеус Н. В. Теоретический анализ концепций статического и динамического учета. Международный бухгалтерский учёт. 2012. № 15. С. 13-25.

Энтони Р., Рис Дж. Учёт: ситуации и примеры: пер. с англ. / под ред. и с предисл. А. М. Петрачкова. М.: Финансы и статистика, 1993. 560 с.

Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпритация ; пер. c англ. под. ред. И.И.Елисеева. М.: Финансы и статистика, 1996. 624 с.

Куликова Л. И. Интерпритация активов организации в соответствии с бухгалтерскими концепциями. Международный бухгалтерскый учет. 2016. № 21. С. 36 – 43.

Парасій-Вергуненко І. М. Статичний та динамічний підходи до аналізу ліквідності та платоспроможності су’єктів господарювання. Фінанси України. 2017. № 2. С. 81 – 95. URL:http://ir.kneu.edu.ua/ bitstream/handle /201025860/ Fu_2017_2_9. pdf;jsessionid= 76B3C75503E6FD4FAE087A513CC1083A? sequence=1.

Гнатюк А. А. Дилема зміни вартості активів. Modern Economics. 2019. № 13. С. 61 – 64. doi: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-09.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.140

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.