Критичний аналіз інтегрованої звітності підприємства

Костянтин Безверхий

Анотація


Вступ. У сучасну практику звітування як зарубіжних, так і українських підприємств, все частіше входить інтегрована звітність. Визначення її переваг робить її затребуваним джерелом інформації для прийняття відповідних управлінських рішень, хоча недоліки інтегрованої звітності ще недостатньо досліджені. Разом з тим вищевказана тема дослідження є актуальною та потребує подальших наукових пошуків у цьому напрямку.

 Мета. Метою цього дослідження є критичний аналіз недоліків інтегрованої звітності для побудови підходів до впровадження її у вітчизняну практику звітування на основі зарубіжного досвіду.

 Методи. Методи дослідження аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація, узагальнення та моделювання – використовувалися для проведення критичного аналізу недоліків інтегрованої звітності та розроблення матриці співвідношення недоліків інтегрованої звітності та процесу її формування.

 Результати. Наведено розподіл пропозицій авторів щодо виділення недоліків інтегрованої звітності підприємства. В процесі наукового дослідження проведено аналіз недоліків інтегрованої звітності порівняно з традиційною бухгалтерською звітністю. Виділені недоліки інтегрованої звітності свідчать, що для розробки та  впровадження ефективної системи інтегрованої звітності окремого підприємства необхідно брати їх до уваги. Автором сформовано і запропоновано матрицю співвідношення недоліків інтегрованої звітності та процесу її формування, яка дала змогу окреслити нагальні питання щодо формування інтегрованої звітності підприємства, без вирішення яких гальмується її подальший розвиток у практиці звітування, а їх вирішення пришвидшить впровадження інтегрованої звітності підприємства як в Україні, так і за кордоном. Автором виділено недоліки інтегрованої звітності, які до часу не виділялися в працях авторів, а саме: а) відсутність єдиної методики підготовки, складання, подання, затвердження та оприлюднення інтегрованої звітності; б) залучення до процесу формування інтегрованої звітності не тільки бухгалтерської служби підприємства; в) трудомісткий процес складання інтегрованої звітності; г) відсутність спеціалізованого програмного забезпечення для підготовки, складання та подання інтегрованої звітності. Сфера застосування результатів дослідження рекомендується всім суб’єктам господарювання під час формування системи інтегрованої звітності підприємства.

 Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на розробці системи показників інтегрованої звітності підприємства. На нашу думку, це дасть змогу сформувати цілісну, уніфіковану систему показників інтегрованої звітності, що уможливить порівнянність інтегрованих звітів різних підприємств між собою. Це буде корисним як для українських, так і зарубіжних підприємств, які складають інтегровану звітність.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bridwell, H. Integrated Reporting: Managing Corporate Reputation to Thrive in the New Economy. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps. Harward Business School. 2010. Р. 100–103.

Brugman, O. Integrated Reporting Contributes to Embedding Sustainability in Core Business Activity. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps. Harward Business School. 2010. Р. 86–87.

Будько О. В. Розвиток та необхідність складання інтегрованої звітності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. 6 (5). С. 114 – 117.

Wandrag S. Sasol’s Reporting Journey. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps. Harward Business School. 2010. Р. 91–92.

Герасимова Л. Н. Интегрированная бухгалтерская отчетность: преимущества и перспективы развития в России. Аудит и финансовый анализ. 2014. № 4. С. 33 – 35.

Домашенко Ю. В. Інтегрована звітність: вдосконалений облік операцій як показник ефективності діяльності. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2013. № 1. С. 65 – 72.

Eccles R., Saltzman, D. Achieving Sustainability Through Integrated. Stanford Social Innovation Review. 2011. № 2. Р. 55–61.

Костирко Р. О. Перспективи міжнародної інтегрованої звітності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 794. С. 181 – 187.

Krzus M. Integrated Reporting: If not now, When? AASB. 2011. No. 8.3. Рp. 271– 276.

Кундря-Высоцкая О. П., Волкова О. К. Интегрированная отчетность как инструмент нового уровня презентабельности предприятия. Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сб. науч. статей VII Междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики (г. Пинск, 4–5 апр. 2016 г.). Пинск : ПолесГУ, 2016. С. 210–213.

Лаговская Е. А. Интегрированная модель отчетности: преимущества и недостатки применения. Вестник Брестского государственного технического университета. 2012. № 3. С. 33–36.

Малиновская Н. В. Интегрированная отчетность: теория, методология и практика : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». Москва, 2016. 381 с.

Нестеренко О. О. Методологія та організація формування інтегрованої звітності : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності). Харків, 2018. 389 с.

Романенко О. А., Комірна О. В. Аналіз інтегрованої звітності у забезпеченні сталого розвитку суспільств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 880–887.

Rochlin, R., Grand B. Integrating Integrated Reporting. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps. Harward Business School. 2010. Р. 76–80.

Сікорська Т. С., Осадча О. О. Інтеграція нефінансових показників у звітність суб’єкта господарської діяльності. Молодий вчений. 2014. № 6 (2). С. 38–41.

Безверхий К. В. Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2016. № 4 (51). С. 43 – 58.

The International Framework. URL: http://integratedreporting.org/wp-content/ uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.126

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.