Розвиток функцій бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом

Михайло Проданчук

Анотація


Вступ. Проблеми існуючої теорії, методології та організації бухгалтерського обліку потребують вирішення з урахуванням практичних запитів сучасного управління. У свою чергу це забезпечує можливість розширення функціональності бухгалтерського обліку для прийняття обґрунтованих рішень, орієнтованих на досягнення ефективності діяльності підприємств і максимізацію вартості бізнесу, що сприяє зростанню вагомості бухгалтерського обліку в управлінні.

Зазначене свідчить про актуальність обраної теми, що визначило напрями дослідження, що потребує поглибленого наукового дослідження, його науково-методологічну та практичну значущість. 

Мета статті полягає у систематизації існуючих підходів та удосконалення класифікації функцій бухгалтерського обліку у відповідності до запитів системи управління.

Методи. У процесі дослідження зростання функціональності бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом використовувалися загальнонаукові методичні прийоми пізнання дійсності, серед яких: структурно-логічний та семантичний аналіз – для уточнення та впорядкування термінології в понятійному апараті; індукція та дедукція – для параметризації функціональності бухгалтерського обліку в управлінні; групування та класифікації – для розробки методичних засад і систематизації класифікаційних ознак функцій бухгалтерського обліку.

 Дослідження базуються на основі загальних методах вивчення економічних процесів, фактів та явищ запитів менеджменту щодо зростання функціональності бухгалтерського обліку для управління бізнесом. Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань функцій бухгалтерського обліку в системі управління, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів, результати особистого досвіду та спостережень.

 Результати. Бухгалтерський облік як інформаційна система, яка призначена для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень, потребує розширення його функцій та збільшення вирішуваних завдань. Ці складові стали одними із головних в бухгалтерському обліку, разом із тим і в менеджменті, як обов’язкові інструменти управлінських відносин в бізнесі. Сьогодні перед бухгалтерським обліком постає наукова проблема, що потребує теоретико-методологічних обґрунтувань та практичного вирішення. Вона полягає у необхідності розширення функціональності бухгалтерського обліку в бізнесі, з метою задоволення запитів управління, орієнтованих на досягнення стратегічної мети діяльності підприємства та максимізацію вартості ресурсів.

 Проведений аналіз, щодо еволюції інформаційних запитів галузевого управління та пріоритетності функцій обліку в розвитку бізнесу дає можливість зробити висновок, що пріоритетне завдання характеризує процес інформаційного забезпечення замовників та споживачів.

 За результатами вивчення класифікацій функцій нами зроблено висновок, що найчастіше вчені вказують інформаційну функцію, другою за рейтингом є контрольна,  а  потім аналітична й оцінювальна. Розглянувши різні підходи вчених щодо класифікації функцій бухгалтерського обліку й підсумовуючи результати дослідження, нами зроблено висновок, що існуючий набір функцій обліку не дозволяє повною мірою виконувати поставлені перед ним завдання. Тому, в сучасних умовах розвитку глобальної економіки, вирішення цієї проблеми потребує як теоретичних так і методологічних обґрунтувань.Саме тому важливою складовою підвищення значимості бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом є розширення його функціональності, зокрема за рахунок виокремлення нових об’єктивно сформованих функцій.

 Враховуючи пріоритетність функцій обліку в розвитку бізнесу, слід їх класифікувати відповідно до інформаційних запитів системи управління, в результаті чого пропонуємо ввести вартісно-орієнтовану функцію та функцію збереження капіталу і економічної безпеки бізнесу.

 Функція збереження капіталу – це інструмент, за допомогою якого здійснюється формування власного капіталу, регулювання відносини власності та управління 

бізнесом, що забезпечує правову платформу повноти розрахунків із власниками та гарантує економічну безпеку підприємства. Дана функція сприятиме управлінню формуванням капіталу та його використання. Вартісно-орієнтована функція заснована на створенні ринкової вартості бізнесу або наданні активам характеристик найбільш цінних інвестицій. Вона відображає зміну вартості майна підприємства з позиції трансформації його цінності у зовнішньому середовищі та дає змогу краще зрозуміти альтернативні переваги інвестиційних джерел.

 Запропоновані  функції  спрямовані  на  виявлення  ступеня  участі  власників  в  управлінні господарюючого суб’єкта, повноти розрахунків з ними та визначення ринкової вартості бізнесу, підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України.

 Перспективи. Подальші наукові дослідження у напрямку зростання функціональності бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом доцільно проводити на основі твердження яке будується на тому, що бухгалтерський облік є основною функцією управління, що сприятиме реалізації всіх функцій управління. Це дасть можливість визначити місце функцій бухгалтерського обліку у досягненні мети управлінської системи, що сприятиме у подальшому формуванню зворотних зв’язків між менеджментом та бухгалтерським обліком.

 Поглиблене вивчення функцій бухгалтерського обліку створить основу підвищення теоретичного і методологічного рівня його розвитку та посилить функціональність у системі управління бізнесом. Функціональний підхід дасть змогу вивчити об’єкт бухгалтерського обліку не з погляду внутрішньої будови, сукупності взаємозв’язків елементів його системи, а з іншого боку – взаємозв’язків із зовнішнім середовищем.

 


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Біла С. О. Тінізація економіки – головна перешкода демократизації українського суспільства URL: ftp://www.edportal.org.ua / books /Conference_2002 / Bila.pdf (дата звернення: 10.04.2019).

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія. К.: Центр навч. літ-ри, 2007. 522 с. URL: http://https:// www.twirpx.com/file/262483/

Каплан Р. Нортон Д. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. 2-е изд. испр. и доп.. / пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 320 с.

Кірейцев Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2007. 236 с.

Кірейцев Г. Г. Розвиток функцій бухгалтерського обліку. Вісник ЖІТІ. Економічні науки. 2000. № 12. С. 67 − 71.

Кулик В. А. Бухгалтерський баланс: минуле, сучасне, майбутнє: монографія. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. 186 с.

Лаговська О. А. Модифікація завдань бухгалтерського обліку в умовах управління орієнтованого на максимізацію вартості підприємства. Вісник ЖДТУ. 2011. № 2 (56). С. 120 – 125.

Чумаченко М. Г. Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее... будущее?! Світ бухгалтерського обліку. 1997. № 1. С. 2 – 12.

Шерр И. Ф. Бухгалтерия и баланс. [редакция, дополнения и примечания проф. Н.С. Лунского]. – 3-е издание; / перевод с 5-го немецкого издания С. И. Цедербаума. – М.: Издателство «Економическая жизнь», 1925. 579 с.

Ярощук О. В. Аналіз формування капіталу підприємства : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тернопіль, 2004. 20 с.

Harrisson G. L. Culture and accounting change. A new perspective on corporate reporting regulation and accounting policy formylation. Accountig, Organizations and Society. 1986. Vol. 11, no. 3. P. 233 – 252.
DOI: https://doi.org/10.35774/10.35774/visnyk2019.03.111

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.