Специфіка управління власними доходами місцевих бюджетів умовах фінансової децентралізації

Валентина Мартиненко

Анотація


Вступ. В Україні, починаючи з 2014 р., реалізується реформа децентралізації, мета якої полягає у передачі частини владних повноважень центральних органів державної влади громадам. Оскільки у фінансовій сфері реформа децентралізації передбачає забезпечення фінансової автономії територіально-адміністративних одиниць, аналіз основних чинників впливу на управління власними доходами місцевих бюджетів набуває особливої актуальності.

 Мета дослідити специфіку та особливості управління власними доходами місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації.

 Методи. Основні методи дослідження, використані у статті: порівняльний аналіз – для ранжування власних надходжень зведених обласних бюджетів за обсягом; факторний аналіз – для ідентифікації та відбору факторів впливу на формування власних доходів місцевих бюджетів; регресійний аналіз – для формалізації впливу визначених факторів на динаміку власних доходів зведених обласних бюджетів.

Результати. Обґрунтовано, що основу фінансової автономії громади в умовах фінансової децентралізації забезпечують широкі повноваження щодо управління формуванням власних надходжень до її бюджету. Встановлено, що у 2017 р. порівняно з 2014 р. власні доходи місцевих бюджетів України збільшилися в 2,3 рази,  у   тому числі як результат фінансової децентралізації. Доведено, що, проводячи децентралізацію управління власними доходами місцевих бюджетів, центральні органи державної влади, розширюючи фінансові повноваження адміністративно-територіальних одиниць, мають забезпечити зростання добробуту громадян, справедливість у регіональному розподілі доходів населення, сповільнення трудової імміграції.

 Висновки. Одержані результати дозволяють сформувати базу для розробки основних сценаріїв прогнозу фінансової автономії місцевих бюджетів України в їх регіональному розрізі, чому будуть присвячені подальші наукові дослідження автора.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kyriacou A. P., Muinelo-Gallo L., Roca-Sagalés O. Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. Papers in Regional Science. 2013. Vol. 94. No. 1. P. 89–108. DOI : https://doi.org/10.1111/pirs.12061.

Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : моногр. Одеса : Атлант, 2014. 462 с.

Сидор І. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання. Вісник ТНЕУ. 2014. № 3. С. 20–29.

Baskaran T., Feld L. P., Schnellenbach J. Fiscal federalism, decentralization, and economic growth: a meta-analysis. Economic Inquiry. 2016. Vol. 54. No. 3., P. 1445–1463. DOI : https://doi.org/10.1111/ecin.12331.

Возняк Г. Фінансова децентралізація та стале ендогенне зростання регіонів: формалізація напрямів впливу. Світ фінансів. 2019. № 2(59). С. 49–59.

Martynenko V. V. Study of international experience in the implementation of fiscal policy in the context of financial decentralization. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2018. № 2 (2). P. 15–25. DOI: https:// doi.org/10.31264/2545-093X-2018-2(2)-15-25.

Martynenko V. V. Estimation of the efficiency of the tax component of the fiscal policy in Ukraine. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. Kielce : Publishing House «Baltija Publishing». 2019. P. 76–93.

Мартиненко В. В. Макроекономічні фактори модернізації фіскальної політики України. Фінансовий простір. 2019. № 1 (33). C. 147–157.

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення : 20.08.2019).

Бюджетний кодекс України № 2756-VI від 08.07.2010 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення : 20.08.2019).

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення : 20.08.2019).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.

gov.ua/ (дата звернення : 20.08.2019).
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.051

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.