Позикові фінанси як суспільний феномен: концептуальні основи та перспективи демократизації

Ольга Кириленко, Андрій Дерлиця

Анотація


Вступ. Питання бюджетного дефіциту, державного кредиту та боргу формують сферу позикових фінансів – встановлену у певній державі модель забезпечення збалансованості бюджету, організації державних запозичень, системи управління державним боргом з метою впливу на розвиток економіки та функціонування суспільних фінансів.

Метою є вивчення проблематики позикових фінансів як певного суспільного феномену, який торкається інтересів усіх без винятку громадян держави.

 Методи. У роботі використано методи абстрагування, порівняння, інституційного аналізу та ідеалізації.

 Результати. У дослідженні привернуто увагу до необхідності вивчення мікроекономічних основ позикових фінансів, розглядаючи їх крізь призму інтересів окремого індивіда. З’ясовано, що розвинутим державам Заходу притаманний суспільний характер позикових фінансів внаслідок еволюційно реалізованої демократизації державного боргу – доступності операцій із борговими зобов’язаннями держави для широких мас населення. Виявлено, що в силу ряду інституційних обмежень демократизація цієї сфери в Україні повною мірою досі не здійснена. Доведено, що державний борг характеризується тими ж властивостями, що і чисті суспільні блага: неподільність у споживанні та неможливість виключення із числа тих, хто несе борговий тягар, що змушує досліджувати його як суспільне антиблаго. Розкрито ключові особливості, які зумовлюють суспільну природу позикових фінансів у розвинутих демократичних країнах. Доведено, що детермінантами позикових фінансів є як економічні, так і політико-інституційні дисбаланси не лише у сфері суспільних фінансів, а й на рівні суб’єктів господарювання. Розглянуто ключові складові інституційного середовища функціонування позикових фінансів: політичні механізми прийняття рішень, процедури бюджетного процесу, особливості інституційної організації фінансового ринку. Аргументовано, що одним із ключових недоліків вітчизняної практики обслуговування внутрішнього державного боргу є мізерна частка боргу, яка знаходиться у володінні громадян.

 Перспективи. У роботі вивчено недоліки та перепони демократизації моделі позикових фінансів в Україні. Запропоновано перспективний механізм фінансової інклюзії населення у операції із борговими зобов’язаннями держави.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фінанси : підруч. за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ : Знання, 2008. 611 с.

Андрущенко В. Л. Фiнансова думка Заходу в ХХ столiттi: (Теоретична концептуалiзацiя i наукова проблематика державних фiнансiв). Львiв : Каменяр, 2000. 303 с.

Крисоватий А. Парадигма податкових та позикових фінансів. Вісник економічної науки України. 2008. № 1. С. 132–140.

Лісовенко В. В., Бенч Л. Я., Бец О. І. Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти. Фінанси України. 2014. № 12. С. 7–31.

Василик О. Д. Теорія фінансів. Київ : НІОС, 2000. 416 с.

Рейнхарт К., Рогофф К. На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового безрассудства. Москва : Карьера Пресс, 2011. 528 с.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. : у 3 т. Київ : Основи, 1997. Т. 2 : Ігри обміну. 585 с.

Total Gross Public Sector Debt Position by Sector (as a percent of GDP). URL: https://databank.worldbank.org/embed-int/Table-C1.-Total-Gross-Public-Sector-Debt-Position-/id/209a32c7

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019–2022 роки: затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 473 від 5.06.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2019-%D0%BF.

Debt Position and Activity Report. URL: https://www.treasurydirect.gov/govt/reports/ pd/pd_debtposactrpt_0719.pdf

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки / за наук. ред. В. М. Федосова. Київ : Либідь, 2000. 656 с.

Паєнтко Т. В., Онишко С. В. Обіг державних цінних паперів та зростання державного боргу в контексті збалансування інтересів

держави і суспільства. Бізнес-інформ. 2016. № 4. С. 213–219.

Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Осецький В., Браткова І. Функції державних боргових зобов’язань: минуле та сучасність. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 6. С. 54–60.

ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу. URL: http://goo.gl/ ctDYjm.

Рекомендації Ради Національного банку України Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України : схвалено Рішенням Ради Національного банку України № 21-рд від 28.05.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/vr021500-19?lang=en#n10

Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами затв. Наказом Міністерства фінансів України № 1407 від 24.12.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z0130-13

Федоров В. А. Боргова функція сучасної держави : моногр. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2017. 176 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.035

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.