№ 4(94) (2019)

Herald of TNEU

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Grygorii Monastyrskyi, Olena Borysiak
PDF
7-18
Iryna Karp, Anastasiya Virkovska
PDF
19-28

FINANCE AND CREDIT

Marina Pataridze-Vyshynska
PDF
29-41
Mykhaylo Luchko, Nataliya Melnyk
PDF
42-53

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Nadiia Kryvenko
PDF
54-69

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Roman Snishchenko
PDF
70-78
Nadiia Kalinichuk
PDF
79-89

ACCOUNTING AND AUDIT

Marija Gumenna-Derij, Petro Gumennyi
PDF
90-102
Vasyl Tsaruk
PDF
103-115
Nataliіa Shevchuk
PDF
116-126

RETROSPECTIVE VIEW OF WORLD ECONOMIC STUDIES

Volodymyr Muravskyi
PDF
127-140

SCIENTIFIC LIFE

Alla Melnyk, Alla Vasina
PDF
141-147