№ 3(93) (2019)

Herald of TNEU

DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Olha Vladymyr
PDF
7-21
Viktoriia Adamyk, Liana Chernobai, Oleh Adamyk
PDF
22-34

FINANCE AND CREDIT

Olha Kyrylenko, Andrii Derlytsia
PDF
35-50
Valentyna Martynenko
PDF
51-61

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Hanna Davydenko
PDF
62-73
Roman Zvarych, Iryna Zvarych
PDF
74-86

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Yuliia Mykytyuk
PDF
87-97
Liliia Olifirenko, Kristyna Koval
PDF
98-110

ACCOUNTING AND AUDIT

Mykhailo Prodanchuk
PDF
111-125
Kostiantyn Bezverkhiy
PDF
126-139
Rostyslav Romaniv
PDF
140-151