№ 1(87) (2018)

Herald of TNEU

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Mykhailo Fedirko, Oksana Huhul, Bohdan Brych
PDF
7-19

FINANCE AND CREDIT

Bohdan Lutsiv
PDF
20-33
Vitalii Pysmennyi
PDF
34-44
Zoryana Lobodina
PDF
45-55

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Victoriia Adamyk, Daryna Lebid
PDF
56-72
Roman Zvarych
PDF
73-84

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Nadiia Khorunzhak
PDF
85-97
Stepan Karabanyk, Yuliia Mykytiuk
PDF
98-105
Yaroslav Paraniuk
PDF
106-114

ACCOUNTING AND AUDIT

Zenovii Zadorozhnyi
PDF
115-124
Yana Porokhnavets
PDF
125-135
Kostiantyn Bezverkhyi
PDF
136-151