Assessment of the research component used to provide infrastructure facilities for enhancing innovative development in Ukraine

Heorhii Khvichiia-Duve

Анотація


The study addresses the research component used to provide infrastructure facilities for enhancing innovative development in Ukraine. More specifically, the article considers the main infrastructure facilities, which accelerate innovative development. The paper also evaluates preconditions for building research capacity in the country and its funding by structuring expenditures on research and development by sources of funding. The issues of creating intellectual capital are put forward and examined. The article introduces a number of factors, which hinder providing investment support for the infrastructural development of the economy. Finally, the paper formulates a set of measure to be taken in order to integrate the innovative infrastructure of the national economy into the world economic system.

Ключові слова


innovative development; infrastructure facilities; innovative infrastructure; research component; research capacity.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pohrishchuk B. V. Formuvannia naukovoho seredovyshcha yak osnovy rozvytku innovatsiinoi ekonomiky [Building a research environment as a basis for the development of innovative economy]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Ukrainian Black Sea region agrarian science, 2014, Issue 3(2), p. 101-110 [in Ukrainian].

Lipska O. S. Do pytannia vyznachennia innovatsiinoi infrastruktury pry realizatsii innovatsiinykh proektiv [On the definition of innovative infrastructure in innovation project implementation]. Pravo i suspilstvo – Law and Society, 2016, No. 2, p. 67-71 [in Ukrainian].

Melnyk V. I. Vnutrishnosektoralni imperatyvy zabezpechennia konkurentospromozhnosti v umovakh pohlyblennia spivpratsi z YeS [Intra-sectoral imperatives used to ensure competitiveness in response to growing cooperation with the EU. Visnyk TNEU – The Herald of Ternopil National Economic University, 2015, No. 1, p. 59-66 [in Ukrainian].

Liashenko H. Intelektualnyi kapital: yoho zmist i rol v ekonomichnomu rozvytku pidpryiemstva [Intellectual capital: its nature and role in the economic growth of an enterprise]. Kyiv: Znannia, 2017, Issue 2(151), p. 61-68 [in Ukrainian].

Ilnytskyi D. O. Naukovo-osvitnia infrastruktura yak determinanta hlobalnoho konkurentnoho liderstva [Science and education infrastructure as a determinant for global competitive leadership]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2016, No. 5(654), p. 23-38 [in Ukrainian].

Statystychnyi zbirnyk «Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy» [Statistical bulletin «Research and innovation work in Ukraine], from http: www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Sydorova A., Anisimova H. Napriamy innovatsiinoho rozvytku v promyslovosti Ukrainy [Ways of innovation development in Ukraine’s manufacturing industry]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 2009, No. 3, p. 19-26 [in Ukrainian].

Velyka K. V. Innovatsiina infrastruktura kriz pryzmu «potriinoi spirali» [Innovative infrastructure and the «triple helix» approach]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» – Bulletin of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 2012, No. 15, p. 24-32 [in Ukrainian].

Dopovid «Zdiisnennia naukovykh doslidzhen i rozrobok u 2017 rotsi» [Report «Research and development project implementation in 2017»], from http: www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Innovatsiina Ukraina 2020: nats. dop. [Innovative Ukraine 2020: national report]. NAN Ukrainy [National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv, 2015, 336 p. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.04.027

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.