V. M. Glushkov’s nationwide automated system: accounting aspect

Volodymyr Muravskyi

Анотація


Introduction. Ukrainian (Soviet) scientific and technical research was at the forefront of innovation processes in the twentieth century. Scientists paid considerable attention to the development of dual-use military technologies that were implemented in economic activity with a short time lag. One of the largest innovative projects was nationwide communications systems, such as the Internet in the US and the NWAS in the USSR. The advantage of the Soviet communications network was its focus on optimization and automation of economic processes during the pre-project research phase. Most of the scientific and technical developments were conducted in the USSR by Ukrainian scientists under the leadership of V. M. Glushkov. Based on the name of the communication network - «National Automated Information Collection and Processing System for Accounting, Planning and Management of the National Economy» refinement requires the place and role of accounting in the automated processing and transmission of information for management purposes.
Purpose. The purpose of the article is to summarize the historical data about NWAS to investigate the experience and prospects of automated processing and transfer of accounting information in global (nationwide) electronic communications.
Methods. General scientific empirical, logical and historical methods of knowledge of reality were used in the process of researching the place and role of accounting in the NWAS. The research is based on science general methods of economic processes, facts and phenomena of accounting and business management in the conditions of use of computer and communication technologies. The information base of the research was the historical documents about the NWAS, scientific works of domestic and foreign scientists in the accounting automation field.
Results. The place and role of accounting in the nationwide communication network is determined on the basis of research of historical sources and contemporary literature on scientific and practical work of V. M. Glushkov. The methods of accounting functions realization in the NWAS and use of computer and communication technologies are investigated. Scientifically substantiated functional parallels between researches of V. M. Glushkov and modern technologies of processing and transfer of accounting information are provided. It is proved that the most innovative developments in the global dimension regarding the implementation of the principles of economic cybernetics in accounting have been implemented by Ukrainian (Soviet) scientists.
Discussion. The implementation areas of V. M. Glushkov’s research in the information society and digital economy have been identified. The reasons for innovative researches stopping on formation of nationwide communication environments are found out. The questions remain: the possibility of information exchange between the Internet and the NWAS, the order of electronic communications of engineers and researchers on scientific and technical cooperation, the possibilities of using the NWAS for Soviet cyber-war (hybrid war), mechanisms of adaptation of the Soviet economy to the decrease in oil prices, realignment with the use of computer and communication technologies.


Ключові слова


accounting, accounting automation, V. M. Glushkov, computer and communications technology, nationwide automated system.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Zahalnoderzhavna avtomatyzovana systema zboru ta obrobky informatsii [Nationwide automated system of information collection and processing]. Material z Vikipedii – vilnoi entsyklopedii. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Zahalnoderzhavna_avtomatyzovana_systema [in Ukrainian].

OGAS (ObshcheGosudarstvennaya Avtomatizirovannaya Sistema sbora i obrabotki informatsii dlya ucheta. planirovaniya i upravlenii narodnym khozyaystvom SSSR). [OGAS (Nationwide Automated System for the collection and processing of information for accounting, planning and management of the national economy of the USSR)]. URL : http://ogas.kiev.ua [in Russian].

Peters, Benjamin (2016). How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet Internet. MIT Press. [in English].

V. M. Hlushkov – pioner kibernetyky: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [V.M. Glushkov – pioneer of cybernetics: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference]. (Kyiv, 2014). Uklad.: B. V. Novikov,

A. A. Melnychenko, V. D. Pikhorovych, I. V. Vyselko, V. Yu. Priamitsyn. K.: Vydavnytstvo «Politekhnika». 266 p. [in Ukrainian].

Tsyfrova revoliutsiia v sotsialno-ekonomichnii sferi: istoriia i perspektyvy. materialy 6-oi Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Hlushkovski chytannia» [The digital revolution in the socio-economic sphere: history and perspectives: materials of the 6th All-Ukrainian Research Practice Conf. «Glushkovsky Readings»]. (Kyiv, 2017). Uklad.: A. A. Melnychenko, V. D. Pikhorovych, P. A. Bohdan. K.: VPK «Politekhnika». 166 p. [in Ukrainian].

Kitov, A. I. (1958). Elektronnyye vychislitelnyye mashiny [Electronic computing machines]. M.: «Znaniye». 34 p. [in Russian].

Kitov, A. I. (1956). Elektronnyye tsifrovyye mashiny [Electronic digital machines]. M.: Sovetskoye radio. 358 p. [in Russian].

Berg, A. I., Kitov, A. I. , Lyapunov, A. A. (1959). O vozmozhnostyakh avtomatizatsii upravleniya narodnym khozyaystvom. Pervyy doklad v SSSR po ASU strany [On the possibilities of automation of managing the national economy. First report in the USSR on automated control systems of the country]. URL : http://www.computer-museum.ru/books/kitov_asu.htm [in Russian].

Glushkov, V. M., Zhimerin, D. G., Maksimenko, V. I. (1973). Gosudarstvennaya set vychislitelnykh tsentrov (GSVT). Tekhniko-ekonomicheskoye obosnovaniye. 1-ya redaktsiya [The State Network of Computing Centers (GSVC). Feasibility study. 1st edition]. Moskva. Gosudarstvennyy komitet SSSR po nauke i tekhnike. Vsesoyuznyy nauchno-issledovatelskiy institut problem organizatsii i upravleniya. Dlya sluzhebnogo polzovaniya Ekz. № 24 v 4 tomakh [in Russian].

Glushkov, V. M., Valakh, V. Ya. (1981). Chto takoye OGAS [What is the NWAS]. «Bibliotechka «Kvant». vyp. 10. M.: Nauka. 160 p. [in Russian].

Mikheyev, Yu. A., Lisitsin, V. G. Eskiznyy proyekt. Svodnyy tom. Obshchegosudarstvennaya avtomatizirovannaya sistema sbora i obrabotki informatsii dlya ucheta. planirovaniya i upravleniya narodnym khozyaystvom (OGAS) [Sketch design. Consolidated Volume. Nationwide automated system for collecting and processing information for accounting, planning and managing the national economy (NWAS)] Gosudarstvennyy komitet SSSR po nauke i tekhnike. Vsesoyuznyy nauchno-issledovatelskiy institut problem organizatsii i upravleniya. Gos. reg. № 75052902. Dlya sluzhebnogo polzovaniya Ekz. № 00018 [in Russian].

Glushkova, V. V., Zhabin, S. A. (2013). Respublikanskaya avtomatizirovannaya sistema upravleniya (RASU) [Republican Automated Control System (RACS)]. Glushkovskі chitannya. (Kyiv, 2013). K.: NTUU «KPІ». P. 90-93 [in Russian].

Glushkov, V. M. (1987). Osnovy bezbumazhnoy informatiki [Paperless Computer Science]. M. : Nauka. Glav. red. fiz.-mat. lit-ry. 551 p. [in Russian].

Muravskyi, V. V. (2018). Kompiuterno-komunikatsiina forma obliku [Computer-communication form of accounting]. Ternopil : TNEU. 486 p. [in Ukrainian].

Glushkova, V., Zhabin, S. OGAS V. M. Glushkova: Istoriya proyekta postroyeniya informatsionnogo obshchestva [NWAS by V.M. Glushkov: History of the project of building an information society]. URL : https://commons.com.ua/uk/ogas-v-m-glushkova-istoriya-proekta-postroeniya-informatsionnogo-obshhestva [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.127

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.